Nowy e-book! Piknik, czyli 12 pomysłów na dania małe i duże

Zerknij

Regulamin konkursu „Same pyszności”

§1. Zasady ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs na stronie internetowej www.aniastarmach.pl
1.2. Organizatorem Konkursu jest Anna Starmach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Starmach pod adresem ul. Pylna 7, 30-236 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługująca się NIP 677-23-410-46. (dalej zwana „Organizatorem”).1.3. Na zlecenie Organizatora, Konkurs prowadzi Przedstawiciel Organizatora Maciej Bozik Michał Sękara Ivision.pl spółka cywilna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków (dalej zwana „Przedstawicielem Organizatora”).1.4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.1.5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Przedstawiciela Organizatora oraz Uczestników (pod adresem: ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, w dni robocze w godz. 9.00-17.00), jak również na stronie www.aniastarmach.pl, pod adresem: http://aniastarmach.pl/regulamin-konkursu/
1.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.1.7 Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania zasad w nim zawartych
1.8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

§2. Miejsce i czas trwania Konkursu.

2.1. Konkurs odbywa się bezpośrednio na stronie http://www.aniastarmach.pl, gdzie znajduje się regulamin konkursowy.
2.2. Konkurs rozpoczyna się 3.11.2016 roku. Fotografie konkursowe można zamieszczać do 15.11.2016 roku do 23:59 w komentarzach pod wybranym przepisem na stronie http://www.aniastarmach.pl. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 17.11.2016 roku. Zwycięzcy zostaną podani do publicznej wiadomości we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook na profilu Ani Starmach: https://www.facebook.com/Anna-Starmach-1143813919500722.3. Organizator Konkursu może przedłużyć czas trwania Konkursu.

§3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która posiada konto w serwisie Facebook oraz na stronie http://www.aniastarmach.pl, a także spełnia warunki określone w poniższym Regulaminie.
3.2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania i adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, rodzeństwo, małżonkowie i zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, kuzyni i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
3.4. Zwycięzcy zostaną wymienieni z podaniem imienia i nazwiska we wpisie publicznym opublikowanym na profilu Ani Starmach w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/Anna-Starmach-114381391950072

§4. Zasady Konkursu.

4.1. W konkursie może wziąć udział osoba, spełniająca warunki regulaminu, która pod wybranym przepisem w komentarzu na stronie www.AniaStarmach.pl zamieści fotografię konkursową. Zadaniem konkursowym jest wykonanie potrawy według wybranego przepisu dostępnego w serwisie internetowym www.aniastarmach.pl, sfotografowanie potrawy, opublikowanie jej fotografii w komentarzu pod wybranym przepisem oraz opisanie zdjęcia w treści komentarza sformułowaniem: „Konkurs Same pyszności”.
4.2. Zwycięzców wybiera jury konkursowe.
4.3. Konkurs wygrywają 3 osoby.
4.4. Uczestnicy konkursu poprzez dodanie zgłoszenia przenoszą nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do utworów objętych zgłoszeniem na wszystkich polach eksploatacji, które wymienione są w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na Organizatora oraz zobowiązują się do niewykonywania praw autorskich osobistych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego zgłoszenia oraz wizerunku przez Organizatora, w tym zamieszczenia pracy konkursowej na fanpage’u oraz stronie internetowej.
4.5. Zamieszczenie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
4.5.1. Uczestnik Konkursu jest wyłącznym autorem/autorką zgłoszenia i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia konkursowego, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
4.5.2. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do rozpowszechniania i wyrażania zgody na rozpowszechnianie zgłoszenia konkursowego.
4.5.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą zostać podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłanym przez Uczestnika Konkursu zgłoszeniem, a w szczególności praw autorskich.
4.6. Organizator Konkursu może usunąć zgłoszenia w Konkursie, które naruszają jedną z poniższych zasad: zawierają elementy sprzeczne z prawem, naruszają dobre obyczaje, naruszają prawa osób trzecich, są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zawierają hasła obsceniczne, zawierają elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu, zawierają wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
4.7. Każdy przypadek sprzecznego z prawem lub Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§5. Nagrody.

5.1. Nagrodą w konkursie jest 1 z 3 książek „Pyszności” z autografem, autorstwa Anny Starmach.
5.2. Każdy zwycięzca otrzyma 1 książkę pt. „Pyszności” z autografem Anny Starmach.
5.2. Zwycięzcy nie przysługuje możliwość wymiany wygranej na ekwiwalent pieniężny oraz przekazania prawa do wygranej na osobę trzecią.
5.3. Zwycięzca zostanie ogłoszony we wpisie opublikowanym na profilu https://www.facebook.com/Anna-Starmach-114381391950072. Zwycięzca musi wysłać swój adres pocztowy, pod który mają zostać przesłane nagrody, w wiadomości prywatnej na fanpage’u Organizatora.
5.5. Przedstawiciel Organizatora będzie czekał na podanie adresu przez wygranego przez 14 dni roboczych od dnia, w którym zamieści informację z informacją o wygranej, jeżeli w tym czasie nie otrzyma adresu korespondencyjnego, zwycięzca traci prawo do nagrody.
5.6. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt wysyłki pokrywa Organizator.
5.7. Organizator od dnia otrzymania adresu prześle nagrody w ciągu 30 dni roboczych na wskazany adres.
5.8. Po zakończeniu Konkursu wyniki Konkursu będą widoczne na profilu Organizatora.
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zdobywcy nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu korespondencyjnego lub problemy wynikające ze zdarzeń siły wyższej.
5.10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów zawartych w paragrafie 4 Regulaminu.
5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagrody.

§6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Przedstawiciela Organizatora: ul. Henryka Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków z dopiskiem: „Reklamacja – „Konkurs Same pyszności” lub w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@ivision.pl z tematem wiadomości „Reklamacja – Konkurs Same pyszności”.
6.2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, wynik reklamacji uznaje się za dostarczony. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
6.5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu reklamacyjnym mają charakter ostateczny.

§7. Polityka prywatności.

7.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Konkursu ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników Konkursu, jak również publicznego prezentowania nagrodzonych odpowiedzi konkursowych, zarówno na swoim fanpage’u na Facebooku, na swojej stronie internetowej, jak również we własnych drukowanych materiałach marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

8.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
8.2. Przesłanie Organizatorowi swojego zgłoszenia w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Trwa ładowanie...