REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANIASTARMACH.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.aniastarmach.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Annę Starmach prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Starmach pod adresem ul. Pylna 2F, 30-236 Kraków, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: support@aniastarmach.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 501 150 651.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.aniastarmach.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, zamieszczonych przez Usługodawcę przepisów i porad kulinarnych należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Anna Starmach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Starmach pod adresem ul. Pylna 2F, 30-236 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6772341046, REGON: 122852616;

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.aniastarmach.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada aktywne Konto;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez niego Usług, a w szczególności przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przepisów kulinarnych.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

a. Dostęp z komputera:

o Urządzenie z dostępem do Internetu,
o Dostęp do poczty elektronicznej,
o Przeglądarka internetowa (Internet Explorer – wersje: 9, 10, 11, Safari wersja 5+, najnowsze wersje przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox OS X, Opera, Safari OS X, Google Chrome, Google Chrome OS X.
o Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java Script.

b. Dostęp z innych urządzeń:

o iphone/iPad – przeglądarka Safari lub przeglądarka Google Chrome,
o Telefon z systemem operacyjnym Android/tablet z systemem operacyjnym Android – przeglądarka Internet lub Google Chrome,
o Dostęp do poczty elektronicznej.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

4. Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.

5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkowników lub Usługodawcy.

§5 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

a. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie przepisów kulinarnych oraz porad kulinarnych wyświetlanych w Serwisie,

b. Pobranie przepisu na urządzenie Użytkownika,

c. Prowadzenie Konta w Serwisie,

d. Świadczenie Usługi Newsletter,

e. Dodawanie wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie,

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie, przy czym Umowa:

a. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

b. o świadczenie Usługi pobrania przepisu kulinarnego na urządzenie Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pobierania danych na urządzenie Użytkownika.

c. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6 lub usunięcia Konta przez Użytkownika.

d. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

e. o świadczenie Usługi dodawania wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.

4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy) odnoszących się m.in. do prezentowanych w Serwisie przepisów i porad kulinarnych, jak również innych treści zamieszczonych przez Usługodawcę. W treści wypowiedzi Użytkownik może również zamieszczać zdjęcia, grafiki i inne zgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu elementy. Użytkownik dodając komentarz, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

7. Treści nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, zawierać elementów erotycznych lub pornograficznych.

8. Użytkownik zarejestrowany zamieszcza ww. treści w Serwisie dobrowolnie.

9. Użytkownik zarejestrowany poprzez umieszczenie ww. treści, w tym w szczególności wypowiedzi, materiałów czy wizerunku:

a. Udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji na korzystanie z ww. treści, w tym na dowolnym nośniku, dowolną techniką, jak również zmian, modyfikacji, usuwania, uzupełniania, publicznego wyświetlania i wykonywania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych, statystycznych, a także publikacji w mediach, w tym w sieci Internet, prasie, telewizji, telefonii komórkowej oraz wydawnictwach książkowych.

b. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do publikowanych przez Użytkownika zarejestrowanego treści, Użytkownik zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

10. Usługodawca nie jest podmiotem zamawiającym czy zlecającym przygotowanie ww. treści i nie dokonuje ich analizy czy autoryzacji przed publikacją. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych treści w przypadku gdy:

o Zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, jak również niezgodne z prawem, mogące naruszać dobre osobiste osób trzecich oraz mające charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.
o Zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w przypadku otrzymania zgłoszenia o ich bezprawności w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
o Naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa.

11. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy jak również poprzez usunięcie Konta.

§6 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodania w Serwisie wypowiedzi do publikowanych przepisów i porad kulinarnych wymaga zalogowania się w Serwisie.

2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej.

3. W ramach Serwisu Użytkownik może się do niego zalogować za pośrednictwem jego konta na portalu społecznościowym Facebook.

4. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z serwisu Facebook. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.

5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.

a. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

b. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

c. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z pkt a i b powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

d. Usługodawca nie będzie wykorzystywać wizerunku Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności i dobremu imieniu Użytkownika.

e. Użytkownik niniejszej zgody udziela nieodpłatnie.

6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: support@aniastarmach.pl lub usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta lub usunięcia Konta przez Użytkownika.

7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Serwisie.

8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

9. Użytkownik zarejestrowany może zapisywać w swoim Koncie wybrane przepisy kulinarne poprzez wybranie przycisku ,,ulubione” na odpowiedniej stronie z przepisem.

10. Użytkownicy zalogowani w Serwisie z wykorzystaniem konta w serwisie społecznościowym Facebook mogą dokonać udostępnienia przepisu kulinarnego lub innego dostępnego w Serwisie materiału na swoim profilu w tym portalu społecznościowym wybierając w tym celu odpowiednią opcję na stronie Serwisu, w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

11. Użytkownik dokonujący czynności o której mowa w ust. 9 powyżej może wykorzystywać materiał wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.).

12. Wszelkie czynności wychodzące poza zakres, o którym mowa w zdaniu poprzednim będą stanowiły naruszenie praw Usługodawcy lub osób trzecich i uprawniały te podmioty do ich dochodzenia w drodze odpowiedniego postępowania, w tym postępowania sądowego.

13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, do treści publikowanych przez lub w imieniu Usługodawcy na stronach Serwisu, w tym w szczególności tekstów, artykułów, fotografii, grafik, materiałów audio-video, stanowią własność Usługodawcy lub jego licencjodawców.

2. Usługodawca jest twórcą przepisów i porad kulinarnych, jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie, o ile nie zostały one stworzone przez inne osoby i w związku z tym przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste do tych treści.

3. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być użyte bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub określonych przepisami prawa.

§8 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Pylna 2 F, 30-236 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: support@aniastarmach.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

b. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy: support@aniastarmach.pl. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

3. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Pobierz regulamin w pliku PDF.

Trwa ładowanie...