Nowy e-book! Piknik, czyli 12 pomysłów na dania małe i duże

Zerknij

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANIASTARMACH.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, w serwisie internetowym aniastarmach.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Annę Starmach-Kusek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Starmach-Kusek w Krakowie.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem

a. poczty elektronicznej, pod adresem: support@aniastarmach.pl;

b. telefonu pod numerem: +48 501 150 651;

c. formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie – kontakty w sprawach współpracy.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej serwisu treści reklamowe, dotyczące oferowanych Usług, Produktów, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

5. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, zamieszczonych przez Usługodawcę przepisów i porad kulinarnych należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

7. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Anna Starmach-Kusek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Starmach-Kusek pod adresem ul. Łobzowska  22, lok. 17, 31-140 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6772341046, REGON: 122852616;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada aktywne Konto;

Klient – Użytkownik Serwisu, który złożył Zamówienie w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi;

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Produkt – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów oraz który może być Zamówiony przez Klienta w Serwisie. Usługodawca może umożliwiając Użytkownikowi Zamówienie zarówno produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym (jak przykładowo ebooki), jak i produktów fizycznych – zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika – Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

Umowa – w zależności od sytuacji/kontekstu jest to umowa o świadczenie Usługi Serwisu, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem korzystającym z Usługi, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem – Klientem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

§3 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez niego Usług oraz dokonywanie Zamówień.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

a. Dostęp z komputera:

o Urządzenie z dostępem do Internetu,
o Dostęp do poczty elektronicznej,
o Najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
o Przeglądarka internetowa (Internet Explorer – wersje: 9, 10, 11, Safari wersja 5+, najnowsze wersje przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox OS X, Opera, Safari OS X, Google Chrome, Google Chrome OS X.
o Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java Script.

b. Dostęp z innych urządzeń:

o iphone/iPad – przeglądarka Safari lub przeglądarka Google Chrome,
o Telefon z systemem operacyjnym Android/tablet z systemem operacyjnym Android – przeglądarka Internet lub Google Chrome,
o programdo odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, Usług jak również i samych Produktów w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie przepisów kulinarnych porad kulinarnych wyświetlanych w Serwisie, jak również innych treści prezentowanych w Serwisie, w tym w ramach tematycznego bloga,

b. pobranie przepisu na urządzenie Użytkownika,

c. prowadzenie Konta w Serwisie,

d. świadczenie Usługi Newsletter,

e. dodawanie i prezentowanie wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie,

f. korzystanie z formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Usługodawcą – kontakt w sprawach współpracy z Usługodawcą.

3. Użytkownik może również z wykorzystaniem Serwisu składać Zamówienia na Produkty prezentowane w Serwisie.

4. Użytkownik ma możliwość przeglądania i wyszukiwania treści dostępnych na stronie Serwisu internetowego, w tym w ramach tematycznego bloga. Usługa polegająca na przeglądaniu i wyszukiwaniu treści jest świadczona przez czas określony – do momentu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Treści prezentowane w ramach bloga mają charakter ogólny, tematyczny ale też jedynie poglądowy. Prezentowane są w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów. Nie powinny być one traktowane jako oferta, doradztwo czy rekomendacje.

6. Użytkownik korzystając z funkcjonalności w Serwisie ma możliwość pobrania przepisu kulinarnego na swoje urządzenie. Usługa ta realizowana jest przez czas oznaczony, do momentu zakończenia pobierania danych na urządzenie Użytkownika. W celu pobrania przepisu, Użytkownik kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.

7. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym. Postanowienia dotyczące Konta zawiera pkt. V Regulaminu.

8. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W ten sposób Usługodawca może przesyłać też powiadomienia o nowych przepisach w Serwisie lub inne informacje. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu w Serwisie.

9. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

10. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy) odnoszących się m.in. do prezentowanych w Serwisie przepisów i porad kulinarnych, jak również innych treści zamieszczonych przez Usługodawcę. W treści wypowiedzi Użytkownik może również zamieszczać zdjęcia, grafiki i inne zgodne z prawem i postanowieniami Regulaminu elementy. Użytkownik dodając komentarz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

11. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

12. Treści nie mogą naruszać też obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, zawierać elementów erotycznych lub pornograficznych.

13. Użytkownik zarejestrowany zamieszcza ww. treści w Serwisie dobrowolnie.

14. Użytkownik zarejestrowany poprzez umieszczenie ww. treści, w tym w szczególności wypowiedzi, materiałów czy wizerunku:

a. Udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji na korzystanie z ww. treści, w tym na dowolnym nośniku, dowolną techniką, jak również zmian, modyfikacji, usuwania, uzupełniania, publicznego wyświetlania i wykonywania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych, statystycznych, a także publikacji w mediach, w tym w sieci Internet, prasie, telewizji, telefonii komórkowej oraz wydawnictwach książkowych.

b. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do publikowanych przez Użytkownika zarejestrowanego treści, Użytkownik zobowiązany jest złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie zwalniające Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązuje się ponadto zwrócić wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

15. Usługodawca nie jest podmiotem zamawiającym czy zlecającym przygotowanie ww. treści i nie dokonuje ich analizy czy autoryzacji przed publikacją. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych treści w przypadku gdy:

o Zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, jak również niezgodne z prawem, mogące naruszać dobre osobiste osób trzecich oraz mające charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.

o Zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w przypadku otrzymania zgłoszenia o ich bezprawności w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

o Naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa.

16. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu wiadomości do Usługodawcy – kontakt w sprawach współpracy z Usługodawcą. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza.

17. Zasady dokonywania i realizacji Zamówień określają pkt. VI

18. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

19. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

§5 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika jak również może zawierać informacje o historii jego Zamówień.

2. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodania i prezentowania w Serwisie wypowiedzi – komentarzy, wymaga posiadania Konta oraz zalogowania się w Serwisie.

3. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie Internetowym.

4. Usługodawca umożliwia również Użytkownikom Rejestracje Konta, a Użytkownikom posiadającym Konto również zalogowanie się do Konta w Serwisie z wykorzystaniem konta takiego Użytkownika w portalu Facebook.com. Klient, który Rejestruje się lub loguje się do Konta w Serwisie poprzez konto na portalu zewnętrznym Facebook.com udostępnia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z tego portalu zewnętrznego.

5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie  swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

7. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

8. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

9. Usługodawca nie będzie wykorzystywać wizerunku Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności i dobremu imieniu Użytkownika.

10. Użytkownik niniejszej zgody udziela nieodpłatnie.

11. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: support@aniastarmach.pl lub usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta lub usunięcia Konta przez Użytkownika.

12. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Serwisie.

13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

14.  Użytkownik zarejestrowany może zapisywać w swoim Koncie wybrane przepisy kulinarne poprzez wybranie przycisku ,,ulubione” na odpowiedniej stronie z przepisem.

15. Użytkownicy zalogowani w Serwisie z wykorzystaniem konta w serwisie społecznościowym Facebook mogą dokonać udostępnienia przepisu kulinarnego lub innego dostępnego w Serwisie materiału na swoim profilu w tym portalu społecznościowym wybierając w tym celu odpowiednią opcję na stronie Serwisu, w zakresie zgodnym z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

16. Użytkownik dokonujący czynności o której mowa w ppkt. 15 powyżej może wykorzystywać materiał wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego, o którym mowa w Ustawie  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Wszelkie czynności wychodzące poza zakres, o którym mowa w zdaniu poprzednim będą stanowiły naruszenie praw Usługodawcy lub osób trzecich i uprawniały te podmioty do ich dochodzenia w drodze odpowiedniego postępowania, w tym postępowania sądowego.

18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

19. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Usługodawca umożliwia w Serwisie składanie Zamówień na prezentowane przez niego Produkty. Usługodawca może oferować zarówno Produkty stanowiące fizyczne przedmioty jak również treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W zależności od rodzaju czy kategorii Produktu oferowane przez Usługodawcę formy dostawy mogą się różnić.

2. W przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo Klienta do skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy może być wyłączne. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie znajdują się w pkt. VII.

3. Usługodawca zamieszcza informacje o Produktach na stronach internetowych Serwisu, wskazując każdorazowo ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, rozmiar oraz ceny, które nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Produktów stanowiących treści cyfrowe, Usługodawca informuje również o ich formatach oraz wymaganiach sprzętowych niezbędnych do korzystania z takiego Produktu.

4. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Użytkownik – Klient może złożyć Zamówienie korzystając z interaktywnego formularza w Serwisie. W takim przypadku Zamówienie zostaje złożone Usługodacy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.

7. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Dostawa Produktów stanowiących przedmioty fizyczne jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa takich Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Usługodawca w Serwisie informuje Klienta o dostępnych formach dostawy.

10. W przypadku Produktów, o których mowa powyżej, Usługodawcą informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.

11. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z ppkt. 19 i 20.

12. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

13. W przypadku Produktów stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym – jak przykładowo ebooki, dostarczenie Produktu do Klienta polega na przekazaniu Klientowi linku do strony internetowej z której może pobrać Produkt. Link do strony, o której mowa w zdaniu poprzednim przesyłany jest Klientowi e-mailowo, na podany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail.

14. Klient w celu pobrania Zamówionego Produktu, o którym mowa w ppkt. powyżej może zostać poproszony o podanie numeru Zamówienia lub innych paramentów czy danych wskazanych w Serwisie.. Produkt może być pobrany i wykorzystywany wyłącznie przez Klienta, który dokonał Zamówienia oraz wyłącznie w ramach jego użytku wewnętrznego – własnego i nie może być wykorzystywany komercyjnie, w tym w szczególności niedopuszczalne jest jego jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, publikowanie, zwielokrotnianie Produktu lub jego części.

15. Usługodawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujące Zamówione Produkty w formie elektronicznej – na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku Klientów posiadających Konto w Serwisie internetowym, Usługodawca może umieścić również dowód zakupu w ramach Konta Klienta.

16. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

17. W prezentowane w Serwisie ceny Produktów nie są wliczone koszty dostawy Produktów będących fizycznymi towarami obciążające Klienta zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego punktu.

18. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. płatność elektroniczna, w tym płatności kartą.

19. W przypadku Produktów będących fizycznymi Produktami – realizacja Zamówienie każdorazowo rozpoczęta zastaje przez Usługodawcę po przeslaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta albo zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, natomiast wysyłka Zamówienie zostanie dokonana po skompletowaniu Zamówienia.

20. W przypadku Produktów stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Usługodawca prześle Klientowi link do strony z której Klient może pobrać Produkt po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta albo zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy (w zależności od formy zapłaty, którą Klient wybrał).

21. Usługodawca  informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, do treści publikowanych przez lub w imieniu Usługodawcy na stronach Serwisu, w tym w szczególności tekstów, artykułów, fotografii, grafik, materiałów audio-video, stanowią własność Usługodawcy lub jego licencjodawców.

2. Usługodawca jest twórcą przepisów i porad kulinarnych, jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie, o ile nie zostały one zostały one stworzone przez inne osoby i w związku z tym przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste do tych treści.

3. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być użyte bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub określonych przepisami prawa.

4. Usługodawca zwraca w szczególności uwagę, że oferowane w Serwisie Produkty, w tym w szczególności Produkty stanowiące treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach autorskich i podlegać ochronie, o której mowa w jej przepisach, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności regulacjom praw własności intelektualnej.

5. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,

c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w treści wypowiedzi (komentarzy) dodawanych w Serwisie.

7. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

8. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.

§8 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość – zarówno Umowy sprzedaży jak i Umowy świadczenia Usług, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.

2. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży oraz Umowy bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Użytkownik może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz Umowy samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie.

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia:

a. w którym nastąpiło dostarczenie Produktu;

b. w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – od momentu zawarcia Umowy;

c. w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

5. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/Umowy sprzedaży.

6. Usługodawca wskazuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku Produktów stanowiących taką treść Użytkownik może wyrazić w/w zgodę, co będzie równoznaczne z brakiem prawa do odstąpienia od umowy. Dodatkowo, zgodnie z art. 38 tej ustawy, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje również w następujących przypadkach:

a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy/Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy/Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres: ul. Łobzowska  22, lok. 17, 31-140 Kraków.

8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

§9 REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych w obrocie z Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi na podstawie art. 558 § 1 w zw. z art. 5564  Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Łobzowska  22, lok. 17, 31-140 Kraków, na adres poczty elektronicznej: support@aniastarmach.pl.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik proszony jest o dostarczenie reklamowanego Produktu i jeżeli jest to możliwe dowodu zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.

6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

8. Użytkownik może też zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adresy wskazane w ppkt. 4 powyżej. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie we wskazanym terminie.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik, w tym Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy Użytkownik jest Przedsiębiorcą, zastosowanie do dokonywanych przez niego Zamówień oraz Usług zastosowanie znajdują poniższe zastrzeżenia:

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia lub w innym miejscu w Serwisie, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

2. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

3. W przypadku świadczenia Usług, Usługowca, będący usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może wypowiedzieć Przedsiębiorcy, będącemu usługobiorcą, umowę uregulowaną przepisami Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Produktów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktów, etykietach Produktów lub wskazówkach Usługodawcy.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

6. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów.

7. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Usługodawcy.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronach Serwisu, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie Konta.

Pobierz regulamin w pliku PDF.

Trwa ładowanie...